Trinity United Methodist Church

1400 Husson Ave.

Palatka, FL 32177

(386) 325-5272

trinityumcpalatka.org